VERWERKERS-OVEREENKOMST Dream IT

Bestaande uit:
Deel 1. Data Pro Statement
Deel 2. Standaardclausules voor verwerkingen
 
Versie 1.1 d.d. 24-05-2018

DEEL 1: DATA PRO STATEMENT

Dit Data Pro Statement vormt samen met de Standaardclausules voor verwerkingen de verwerkersovereenkomst voor het product of de dienst van het bedrijf dat dit Data Pro Statement heeft opgesteld.
 

Algemene informatie

1. Dit Data Pro Statement is opgesteld door:

Dream IT VOF, Rokkeveenseweg 42, 2712 XZ Zoetermeer
 
Voor vragen over dit Data Pro Statement of dataprotectie kan contact opgenomen worden met: Alex Blanker (079 - 202 1962 of alex@dreamit.nl)
 

2. Dit Data Pro Statement geldt vanaf 25 mei 2018

De in dit Data Pro Statement omschreven beveiligingsmaatregelen passen wij regelmatig aan om ten aanzien van data protectie steeds voorbereid en actueel te blijven. Wij houden u op de hoogte van nieuwe versies via onze gebruikelijke kanalen.
 

3. Dit Data Pro Statement is van toepassing op de volgende producten en diensten van Dream IT:

 1. Website Hosting en domein registratie
 2. E-mail faciliteiten
 3. Ontwikkeling van uw website, webshop of webapplicatie
 4. Doorvoeren van wijzigingen aan uw website, webshop of webapplicatie
 5. Onderhoud aan uw website, webshop of webapplicatie
 6. Geïnstalleerde software op de webserver
 

4. Omschrijving product/dienst bezien vanuit de AVG

 1. is een stukje ruimte op een webserver waarop alle codes, scripts, afbeeldingen en databases die benodigd zijn voor het gebruiken en weergeven van uw website, webshop of webapplicatie opgeslagen staan. Deze worden tevens iedere nacht geback-upt. Deze back-ups worden twee weken bewaard.
 2. is een stukje ruimte op een server waarop de door u ontvangen e-mails tijdelijk (pop e-mail) of langdurig (imap e-mail) wordt opgeslagen.
 3. is de praktische uitvoering en ontwikkeling van de in de offerte omschreven functionaliteit(en). In de regel zal hierbij doorgaans nog geen sprake zijn van de verwerking van persoonlijke gegevens.
 4. is de praktische uitvoering van werkzaamheden zoals omschreven in onze offerte of afspraken. Deze werkzaamheden worden altijd voorafgegaan aan het op onze lokale server werkend maken van uw website. Hierbij worden alle persoonlijke data die opgeslagen zijn in uw website voor de duur van de werkzaamheden lokaal opgeslagen en geback-upt.
 5. is een praktische uitvoering van het onderhoudsabonnement dat doorgaans bij de oplevering van de website, webshop of webapplicatie wordt afgesloten. Het betreft hier updates aan de gebruikte software en databases. Alvorens wij met deze werkzaamheden aan de slag gaan, maken wij een back-up van de database. Deze back-up word gedurende 3 weken lokaal opgeslagen en geback-upt.
 6. zijn diverse software pakketten voor het beheer van de website (Site-C), het uitvoeren van specifieke taken op de website (modules en maatwerk) en het vastleggen van persoonlijke en zakelijke data (CRM).
 

5. Beoogd gebruik

Bij alle bovenstaande producten of diensten is niet specifiek rekening gehouden met de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten. Verwerken van deze gegevens met het hiervoor omschreven product of dienst door opdrachtgever is ter eigen beoordeling door opdrachtgever.

 

6. Dream IT heeft bij het ontwerpen van het product/de dienst privacy by design op de volgende wijze toegepast:


Bij het ontwerp van alle websites, webshops en webapplicaties wordt in de webformulieren en de webshops alleen de informatie gevraagd die nodig is zodat u uw diensten aan uw klanten kunt leveren. Eventuele privacy gevoelige documenten worden opgeslagen op een deel van de server dat niet bereikbaar is zonder de juiste rechten. Tenslotte krijgt u voor het beheer van de website een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.
 

7. Dream IT gebruikt de Data Pro Standaardclausules voor verwerkingen, welke bij deze overeenkomst te vinden zijn.

 

8. Dream IT verwerkt de persoonsgegevens van zijn opdrachtgevers binnen de EU/EER.

 

9. Dream IT maakt gebruik van de volgende sub-processors:

 • Combell.com – Gent, België – Deze partij voorziet in de feitelijke hosting, domeinregistraties en back-up faciliteiten voor Dream IT en haar klanten conform deze verwerkersovereenkomst. Er is met Combell een verwerkersovereenkomst afgesloten die eventueel ter inzage beschikbaar is.
 • KPN Interned Services – Purmerend, Nederland - Deze partij voorziet in serverhosting en back-up faciliteiten voor Dream IT en haar klanten conform deze verwerkersovereenkomst. Er is met KPN Interned Services een verwerkersovereenkomst afgesloten die eventueel ter inzage beschikbaar is.
 

10. Dream IT ondersteunt opdrachtgever op de volgende manier bij verzoeken van betrokkenen:


Wanneer u van een persoon een verzoek tot inzage, correctie of verwijderen van persoonlijke gegevens krijgt wat u niet zelf kunt afhandelen, dan zullen wij u hierbij ondersteunen. U kunt uw verzoeken hieromtrent sturen naar info@dreamit.nl. Informatie zal nog tot twee weken na verwijdering in back-ups opgeslagen zijn.  
 
 1. Na beëindiging van de overeenkomst met een opdrachtgever verwijdert Dream IT de persoonsgegevens die hij voor opdrachtgever verwerkt binnen 3 maanden.
 

Beveiligingsbeleid

12. Dream IT heeft de volgende beveiligingsmaatregelen genomen ter beveiliging van zijn producten of diensten:

 1. Website Hosting en domein registratie
 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie.
 
 1. E-mail faciliteiten
Zie A.
 
 1. Ontwikkeling van uw website, webshop of webapplicatie
Hierbij is doorgaans geen sprake van verwerking van persoonlijke gegevens. Websites worden lokaal (niet toegankelijk buiten het kantoor van Dream IT) ontwikkeld en getest, wanneer de website, webshop of internet applicatie getest is op veiligheid, wordt alles ge-upload naar de hostingomgeving. Databases worden versleuteld verstuurd naar de server. Mocht er wel sprake zijn van verwerking van persoonlijke gegevens, dan worden de betreffende databases en persoonlijke informatie 3 weken na oplevering verwijderd.
 
 1. Doorvoeren van wijzigingen aan uw website, webshop of webapplicatie
 • SSL beveiligd downloaden van alle onderdelen
 • Lokale installatie van de website (niet toegankelijk van buiten het kantoor)
 • Externe back-ups worden versleuteld verstuurd
 • SSL beveiligd uploaden na afronden werkzaamheden
 • Verwijdering databases en persoonlijke informatie, 3 weken na oplevering
 • Back-ups worden na 3 maanden verwijderd.
 
 1. Onderhoud aan uw website, webshop of webapplicatie
Zie D.
 
 1. Geïnstalleerde software op de webserver
In diverse onderdelen van de software worden persoonlijke gegevens van websitegebruikers opgeslagen. Hieronder staat aangegeven welke gegevens opgeslagen zijn en welke beveiligingsmaatregelen er genomen worden met betrekking tot de persoonsgegevens:
 
Software Gegevens Maatregelen / benodigde acties
Site-C N.v.t. De software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord. De opdrachtgever kan zelf kiezen gebruikers toe te voegen die toegang hebben tot de software.
Site-C Alle via de website verstuurde e-mails Deze worden 1 maand na verzending automatisch verwijderd.
Form Export module Door opdrachtgever gedefinieerd De opdrachtgever kan de opgeslagen gegevens via het overzicht zelf verwijderen.
Newsletter Premium Module Naam, e-mail adres, eventuele extra informatie Zowel de opdrachtgever als de websitegebruiker kunnen persoonsgegevens verwijderen / uitschrijven. Logboeken van imports en verzending worden na 3 maanden automatisch verwijderd.*
Subscribe module NAW, e-mailadres, telefoonnummer Via de configuratie kan de opdrachtgever persoonlijke gegevens van bestellers ouder dan 7 jaar anonimiseren*.
Survey module Door opdrachtgever gedefinieerd Oude enquêtes kan de opdrachtgever eenvoudig verwijderen via het overzicht.
Webshop module NAW, e-mailadres, telefoonnummer Via de configuratie kan de opdrachtgever gegevens van bestellers ouder dan 7 jaar anonimiseren*.
Gebruikers kunnen hun account zelf verwijderen.
 
Wanneer voor de opdrachtgever een maatwerkmodule of oplossing gebouwd is, dan wordt per geval bekeken of er persoonlijke gegevens opgeslagen worden en hoe hiermee omgegaan moet worden door de software of de opdrachtgever.
 
* Het is mogelijk dat deze functionaliteit op het moment van schrijven van deze verwerkersovereenkomst nog niet actief is.
 

Datalekprotocol

13. In geval er toch iets mis gaat, hanteert Dream IT het volgende datalekprotocol om ervoor te zorgen dat opdrachtgever op de hoogte is van incidenten:


Er is een procedure voor het intern melden van incidenten. Indien de data processor in zijn organisatie een datalek ontdekt, zal de data processor zijn opdrachtgever daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen, door per e-mail contact op te nemen met de verantwoordelijke.
Data processor levert zo veel mogelijk relevante gegevens aan, waaronder:
 • omschrijving van het incident,
 • aard van de inbreuk,
 • aard persoonsgegevens c.q. categorieën van betrokken data subjects,
 • schatting van aantal betrokken data subjects en mogelijk betrokken databases,
 • indicatie wanneer incident heeft plaatsgevonden. 
 • contactgegevens contactpersoon
 • mogelijke gevolgen
 • genomen maatregelen
 • te nemen maatregelen door de controller dan wel betrokken data subjects

Meldingen worden binnen 24 uur gedaan aan opdrachtgevers. Data processor zal zelf geen meldingen doen aan AP of Data subjects. Wel of niet melden blijft de verantwoordelijkheid van de controller. De data processor zal de opdrachtgever of de controller desgewenst ondersteunen bij het meldproces.
 

Deel 2: Standaardclausules voor verwerkingen

 

versie: januari 2018
Vormt samen met het Data Pro Statement de verwerkersovereenkomst en is een bijlage bij de Overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen zoals toepasselijke algemene voorwaarden

 

Artikel 1.      Definities

Onderstaande begrippen hebben in deze Standaardclausules voor verwerkingen, in het Data Pro Statement en in de Overeenkomst de volgende betekenis:

 1. Autoriteit Persoonsgegevens (AP): toezichthoudende autoriteit, zoals omschreven in artikel 4, sub 21 Avg.
 2. Avg: de Algemene verordening gegevensbescherming.
 3. Data Processor: partij die als ICT-leverancier in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst als verwerker Persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van diens Opdrachtgever.
 4. Data Pro Statement: statement van Data Processor waarin hij onder andere informatie geeft met betrekking tot het beoogd gebruik van zijn product of dienst, getroffen beveiligingsmaatregelen, subverwerkers, datalekken, certificeringen en omgang met rechten van Data subjects.
 5. Data subject (betrokkene): een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 6. Opdrachtgever: partij in wiens opdracht Data Processor persoonsgegevens verwerkt. De Opdrachtgever kan zowel verwerkingsverantwoordelijke (“controller”) zijn als een andere verwerker.
 7. Overeenkomst: de tussen Opdrachtgever en Data Processor geldende overeenkomst, op basis waarvan de ICT-leverancier diensten en/of producten levert aan Opdrachtgever, waarvan de verwerkersovereenkomst onderdeel vormt.
 8. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals omschreven in artikel 4, sub 1 Avg, die Data Processor in het kader van de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst verwerkt.
 9. Verwerkersovereenkomst: deze Standaardclausules voor verwerkingen, die tezamen met het Data Pro Statement (of vergelijkbare informatie) van Data Processor de verwerkersovereenkomst vormen als bedoeld in artikel 28, lid 3 Avg.
 

Artikel 2.      Algemeen

 1. Deze Standaardclausules voor verwerkingen zijn van toepassing op alle verwerkingen van Persoonsgegevens die Data Processor doet in het kader van de levering van zijn producten en diensten en op alle Overeenkomsten en aanbiedingen. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Het Data Pro Statement, en met name de daarin opgenomen beveiligingsmaatregelen, kan van tijd tot tijd door Data Processor worden aangepast aan veranderende omstandigheden. Data Processor zal Opdrachtgever van significante aanpassingen op de hoogte stellen. Indien Opdrachtgever in redelijkheid niet akkoord kan gaan met de aanpassingen, is Opdrachtgever gerechtigd binnen 30 dagen na kennisgeving van de aanpassingen de verwerkersovereenkomst schriftelijk gemotiveerd op te zeggen.
 3. Data Processor verwerkt de Persoonsgegevens namens en in opdracht van Opdrachtgever overeenkomstig de met Data Processor overeengekomen schriftelijke instructies van Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever, dan wel diens klant, is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Avg, heeft de zeggenschap over de verwerking van de Persoonsgegevens en heeft het doel van en de middelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens vastgesteld.
 5. Data Processor is verwerker in de zin van de Avg en heeft daarom geen zeggenschap over het doel van en de middelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens en neemt derhalve geen beslissingen over onder meer het gebruik van de Persoonsgegevens.
 6. Data Processor geeft uitvoering aan de Avg zoals neergelegd in deze Standaardclausules voor verwerkingen, het Data Pro Statement en de Overeenkomst. Het is aan Opdrachtgever om op basis van deze informatie te beoordelen of Data Processor afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking aan de vereisten van de Avg voldoet en de bescherming van de rechten van Data subjects voldoende zijn gewaarborgd.
 7. Opdrachtgever staat er tegenover Data Processor voor in dat hij conform de Avg handelt, dat hij zijn systemen en infrastructuur te allen tijde adequaat beveiligt en dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de Persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.
 8. Een aan Opdrachtgever door de AP opgelegde bestuurlijke boete kan niet worden verhaald op Data Processor, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de bedrijfsleiding van Data Processor.
 

Artikel 3.      Beveiliging

 1. Data Processor treft de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, zoals omschreven in zijn Data Pro Statement. Bij het treffen van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft Data Processor rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten van de beveiligingsmaatregelen, de aard, omvang en de context van de verwerkingen, de doeleinden en het beoogd gebruik van zijn producten en diensten, de verwerkingsrisico’s en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van Data subjects die hij gezien het beoogd gebruik van zijn producten en diensten mocht verwachten.
 2. Tenzij expliciet anders vermeld in het Data Pro Statement is het product of de dienst van Data Processor niet ingericht op de verwerking van bijzondere categorieën van Persoonsgegevens of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten.
 3. Data Processor streeft ernaar dat de door hem te treffen beveiligingsmaatregelen passend zijn voor het door Data Processor beoogde gebruik van het product of de dienst.
 4. De omschreven beveiligingsmaatregelen bieden, naar het oordeel van de Opdrachtgever, rekening houdend met de in artikel 3.1 genoemde factoren een op het risico van de verwerking van de door hem gebruikte of verstrekte Persoonsgegevens afgestemd beveiligingsniveau.
 5. Data Processor kan wijzigingen aanbrengen in de getroffen beveiligingsmaatregelen indien dat naar zijn oordeel noodzakelijk is om een passend beveiligingsniveau te blijven bieden. Data Processor zal belangrijke wijzigingen vastleggen, bijvoorbeeld in een aangepast Data Pro Statement, en zal Opdrachtgever waar relevant van die wijzigingen op de hoogte stellen.
 6. Opdrachtgever kan Data Processor verzoeken nadere beveiligingsmaatregelen te treffen. Data Processor is niet verplicht om op een dergelijk verzoek wijzigingen door te voeren in zijn beveiligingsmaatregelen. Data Processor kan de kosten verband houdende met de op verzoek van Opdrachtgever doorgevoerde wijzigingen in rekening brengen bij Opdrachtgever. Pas nadat de door Opdrachtgever gewenste gewijzigde beveiligingsmaatregelen schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend door Partijen, heeft Data Processor de verplichting deze beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk te implementeren.
 

Artikel 4.      Inbreuken in verband met Persoonsgegevens

 1. Data Processor staat er niet voor in dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn. Indien Data Processor een inbreuk in verband met Persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 4 sub 12 Avg) ontdekt, zal hij Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging informeren. In het Data Pro Statement (onder datalekprotocol) is vastgelegd op welke wijze Data Processor Opdrachtgever informeert over inbreuken in verband met Persoonsgegevens.
 2. Het is aan de verwerkingsverantwoordelijke (Opdrachtgever, of diens klant) om te beoordelen of de inbreuk in verband met Persoonsgegevens waarover Data Processor heeft geïnformeerd gemeld moet worden aan de AP of Data subject. Het melden van inbreuken in verband met Persoonsgegevens, die op grond van artikel 33 en 34 Avg moeten worden gemeld aan de AP en/of Data subjects, blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke (Opdrachtgever of diens klant). Data Processor is niet verplicht tot het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens aan de AP en/of de Betrokkene.
 3. Data Processor zal, indien nodig, nadere informatie verstrekken over de inbreuk in verband met Persoonsgegevens en zal zijn medewerking verlenen aan noodzakelijke informatievoorziening aan Opdrachtgever ten behoeve van een melding als bedoeld in artikel 33 en 34 Avg.
 4. Data Processor kan de redelijke kosten die hij in dit kader maakt in rekening brengen bij Opdrachtgever tegen zijn dan geldende tarieven.
 

Artikel 5.      Geheimhouding

 1. Data Processor waarborgt dat de personen die onder zijn verantwoordelijkheid Persoonsgegevens verwerken een geheimhoudingsplicht hebben.
 2. Data Processor is gerechtigd de Persoonsgegevens te verstrekken aan derden, indien en voor zover verstrekking noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of op basis van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie.
 3. Alle door Data Processor aan Opdrachtgever verstrekte toegangs- en/of identificatiecodes, certificaten, informatie omtrent toegangs- en/of wachtwoordenbeleid en alle door Data Processor aan Opdrachtgever verstrekte informatie die invulling geeft aan de in het Data Pro Statement opgenomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn vertrouwelijk en zullen door Opdrachtgever als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde medewerkers van Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever ziet erop toe dat zijn medewerkers de verplichtingen uit dit artikel naleven.
 

Artikel 6.      Looptijd en beëindiging

 1. Deze verwerkersovereenkomst maakt onderdeel uit van de Overeenkomst en iedere daaruit voortkomende nieuwe of nadere overeenkomst, treedt in werking op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.
 2. Deze verwerkersovereenkomst eindigt van rechtswege bij beëindiging van de Overeenkomst of enige nieuwe of nadere overeenkomst tussen partijen.
 3. Data Processor zal, in geval van einde van de verwerkersovereenkomst, alle onder zich zijnde en van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens binnen de in het Data Pro Statement opgenomen termijn verwijderen op zodanige wijze dat deze niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn (render inaccessable), of, indien overeengekomen, in een machine leesbaar formaat terugbezorgen Opdrachtgever.
 4. Data Processor kan eventuele kosten die hij maakt in het kader van het in artikel 6.3 gestelde in rekening brengen bij Opdrachtgever. Hierover kunnen nadere afspraken worden neergelegd in het Data Pro Statement.
 5. Het bepaalde in artikel 6.3 geldt niet indien een wettelijke regeling het geheel of gedeeltelijk verwijderen of terugbezorgen van de Persoonsgegevens door Data Processor belet. In een dergelijk geval zal Data Processor de Persoonsgegevens enkel blijven verwerken voor zover noodzakelijk uit hoofde van zijn wettelijke verplichtingen. Het bepaalde in artikel 6.3 geldt eveneens niet indien Data Processor verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Avg is ten aanzien van de Persoonsgegevens.
 

Artikel 7.      Rechten Data subjects, Data Protection Impact Assessment (DPIA) en Auditrechten

 1. Data Processor zal, waar mogelijk, zijn medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van Opdrachtgever die verband houden met bij Opdrachtgever door Data subjects ingeroepen rechten van Data subjects. Indien Data Processor direct door een Data subject wordt benaderd, zal hij deze waar mogelijk doorverwijzen naar Opdrachtgever.
 2. Indien Opdrachtgever daartoe verplicht is, zal Data Processor na een daartoe redelijk gegeven verzoek zijn medewerking verlenen aan een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA) of een daarop volgende voorafgaande raadpleging zoals bedoeld in artikel 35 en 36 Avg.
 3. Data Processor kan de naleving van zijn verplichtingen op grond van de verwerkersovereenkomst aantonen door middel van een geldig Data Pro Certificaat of daaraan ten minste gelijkwaardig certificaat of auditrapport (Third Party Memorandum) van een onafhankelijke, deskundige.
 4. Data Processor zal daarnaast op verzoek van Opdrachtgever alle verdere informatie ter beschikking stellen die in redelijkheid nodig is om nakoming van de in deze verwerkersovereenkomst gemaakte afspraken aan te tonen. Indien Opdrachtgever desondanks aanleiding heeft aan te nemen dat de verwerking van Persoonsgegevens niet conform de verwerkersovereenkomst plaatsvindt, dan kan hij maximaal éénmaal per jaar door een onafhankelijke, gecertificeerde, externe deskundige die aantoonbaar ervaring heeft met het soort verwerkingen dat op basis van de Overeenkomst wordt uitgevoerd, op kosten van de Opdrachtgever hiernaar een audit laten uitvoeren. De audit zal beperkt zijn tot het controleren van de naleving van de afspraken met betrekking tot verwerking van de Persoonsgegevens zoals neergelegd in deze Verwerkersovereenkomst. De deskundige zal een geheimhoudingsplicht hebben ten aanzien van hetgeen hij aantreft en zal alleen datgene rapporteren aan Opdrachtgever dat een tekortkoming oplevert in de nakoming van verplichtingen die Data Processor heeft op grond van deze verwerkersovereenkomst. De deskundige zal een afschrift van zijn rapport aan Data Processor verstrekken. Data Processor kan een audit of instructie van de deskundige weigeren indien deze naar zijn mening in strijd is met de Avg of andere wetgeving of een ontoelaatbare inbreuk vormt op de door hem getroffen beveiligingsmaatregelen.
 5. Partijen zullen zo snel mogelijk in overleg treden over de uitkomsten in het rapport. Partijen zullen de voorgestelde verbetermaatregelen die in het rapport zijn neergelegd opvolgen voor zover dat van hen in redelijkheid kan worden verwacht. Data Processor zal de voorgestelde verbetermaatregelen doorvoeren voor zover deze naar zijn oordeel passend zijn rekening houdend met de verwerkingsrisico’s verbonden aan zijn product of dienst, de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de markt waarin hij opereert, en het beoogd gebruik van het product of de dienst.
 6. Data Processor heeft het recht om de kosten die hij maakt in het kader van het in dit artikel gestelde in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 

Artikel 8.      Subverwerkers

 1. Data Processor heeft in het Data Pro Statement vermeldt of, en zo ja welke derde partijen (subverwerkers) Data Processor inschakelt bij de verwerking van de Persoonsgegevens.
 2. Opdrachtgever geeft toestemming aan Data Processor om andere subverwerkers in te schakelen ter uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst.
 3. Data Processor zal Opdrachtgever informeren over een wijziging in de door de Data Processor ingeschakelde derde partijen bijvoorbeeld middels een aangepast Data Pro Statement. Opdrachtgever heeft het recht bezwaar te maken tegen voornoemde wijziging door Data Processor. Data Processor draagt ervoor zorg dat de door hem ingeschakelde derde partijen zich aan eenzelfde beveiligingsniveau committeren ten aanzien van de bescherming van de Persoonsgegevens als het beveiligingsniveau waaraan Data Processor jegens Opdrachtgever is gebonden op grond van het Data Pro Statement.
 

Artikel 9.      Overig

Deze Standaardclausules voor verwerkingen vormen tezamen met het Data Pro Statement een integraal onderdeel van de Overeenkomst. Alle rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst, waaronder begrepen de van toepassing zijnde algemene voorwaarden en/of beperkingen van aansprakelijkheid, zijn derhalve ook van toepassing op de verwerkersovereenkomst.