Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Dream IT

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit
voortvloeien tussen Dream IT VOF (“Dream IT”) te Zoetermeer, Kamer van Koophandel 27279248 en haar
wederpartijen (“Opdrachtgever”).

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze
algemene voorwaarden zijn voor Dream IT alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is
aanvaard.

Artikel 1. Offerte en aanvaarding

1. Dream IT stelt een offerte op waarin Dream IT aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) Dream
IT aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal
zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.

2. Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de
offerte. Dream IT kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar
indien Dream IT daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.

3. Onderdelen van de offerte zoals: ontwerpen, tekeningen, beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke
blijven eigendom van Dream IT en moeten op verzoek van Dream IT worden teruggegeven. Deze
onderdelen mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan
derden worden afgegeven. Tevens behoudt Dream IT zich alle uit hoofde van intellectuele eigendom
bestaande rechten voor.

4. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de
offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door Dream IT. De offerte dient door Opdrachtgever
schriftelijk geaccepteerd te worden.

5. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee
instemt, of die indruk wekt, dat Dream IT werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de
Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever
Dream IT verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.

6. De prijzen in de offerte zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 2. Uitvoering van de Diensten

1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door Dream IT
uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van
Opdrachtgever.

2. Dream IT garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd.

3. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Dream IT het recht bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dream IT is en blijft naar Opdrachtgever toe de
verantwoordelijke.

4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een
juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er
zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dream IT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
Diensten, tijdig aan Dream IT worden verstrekt.

5. Opdrachtgever zal Dream IT toegang geven tot alle diensten en accounts onder haar beheer (zoals
webhostingaccounts) die Dream IT redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren. In bijzondere
gevallen kan worden afgesproken dat Opdrachtgever zelf de benodigde data plaatst of aanpassingen
doorvoert aan deze diensten of accounts.

6. Dream IT heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van
de overeenkomst een verplichting tegenover Dream IT niet na komt dan wel in strijd handelt met deze
algemene voorwaarden.

Artikel 3. Zoekmachine-optimalisatie

1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het verbeteren van de positie van Opdrachtgever’s website en/of
diensten in zoekresultaten bij zoekmachines, geldt daarop het in dit artikel bepaalde.

2. Opdrachtgever erkent en begrijpt dat de positie van en zoekresultaten betreffende Opdrachtgever’s
website en/of diensten volledig bepaald wordt door de beheerders van de betreffende zoekmachines.
Dream IT kan dan ook geen enkele garantie geven omtrent het te bereiken resultaat, maar zal zich
inspannen om deze positie en zoekresultaten ten gunste van Opdrachtgever te beïnvloeden.

3. Opdrachtgever machtigt Dream IT hierbij om in Opdrachtgever’s naam accounts aan te maken bij
zoekmachines en vergelijkbare openbaar toegankelijke diensten en om alle daarbij benodigde gegevens
van Opdrachtgever te mogen opgeven. Indien aan dergelijke diensten kosten verbonden zijn, heeft
Dream IT hier schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever voor nodig.

Artikel 4. Reclame

1. Indien onderhoud van reclamecampagnes onderdeel van de Dienst is (zoals de Google AdWords-dienst),
zal Dream IT zich inspannen om de afgesproken reclamecampagnes te beheren bij de afgesproken
zoekmachine(s). Dit omvat mede het koppelen van de gewenste zoektermen aan relevante pagina’s op
de website van Opdrachtgever, het verwijderen van slecht presterende onderdelen en het regelmatig
rapporteren van de resultaten van de reclamecampagnes aan Opdrachtgever.

2. De kosten van de reclamecampagne(s) worden door de betreffende zoekmachine(s) direct aan
Opdrachtgever gefactureerd. Opdrachtgever dient deze facturen tijdig te voldoen. Dream IT kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet volledig functioneren van een reclamecampagne
wanneer Opdrachtgever nalaat de facturen te voldoen.

Artikel 5. Ontwikkelen van Diensten

1. Dream IT geeft geen garanties ten aanzien van functioneren bij gebruik van niet-courante of verouderde
besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware tenzij en voor zover in de
offerte anders is vermeld.

2. Dream IT is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem
ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van
eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat
Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

3. Indien een Dienst vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan Dream IT levert staat Opdrachtgever er
te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en
het bedoelde gebruik door Dream IT. Opdrachtgever vrijwaart Dream IT van claims van derden ten
aanzien van schending van deze rechten.

4. Indien een Dienst strekt tot het maken van Werken, zoals maar niet beperkt tot het ontwikkelen,
configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, databestanden, software, documentatie,
adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen,
audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), heeft Dream IT, tenzij anders overeen
gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief
stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.

5. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van
derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever. Dream IT zal Opdrachtgever
afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

6. Opdrachtgever vrijwaart Dream IT voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van
de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd
door Dream IT.

7. Dream IT zal de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, PSD, HTML/CSS of PHP-code) van
geleverde Werken nimmer aan Opdrachtgever of derden ter beschikking stellen.

8. Dream IT zal bronbestanden van de Werken bewaren zolang Dream IT Diensten voor Opdrachtgever
verricht, of het aannemelijk is dat Dream IT Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. Dream IT is
gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode
vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is Dream IT gerechtigd kosten in rekening te
brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

Artikel 6. Hosting

1. Indien de Dienst strekt tot het hosten van een Werk zal Dream IT zich inspannen om bij verandering van
dienstverlening door derden de betreffende Diensten aan te passen om ongestoorde voortzetting zo veel
mogelijk te realiseren. De kosten hiervoor worden als meerwerk gefactureerd aan Opdrachtgever.

2. Indien Dream IT geen partij is bij levering van de in het vorige lid bedoelde Diensten, kan Dream IT niet
garanderen dat de wederpartijen bij deze leveringscontracten op enig moment toestaan dat een Dienst
geleverd wordt zoals gewenst door Opdrachtgever. Hetzelfde geldt indien relevante wet- of regelgeving
levering van een Dienst bemoeilijkt of onmogelijk maakt.

Artikel 7. Domeinnaam

1. Indien de Dienst strekt tot het leveren van een domeinnaam zal Dream IT zich inspannen om bij
verandering van dienstverlening door derden de betreffende Diensten aan te passen om ongestoorde
voortzetting zo veel mogelijk te realiseren. De kosten hiervoor worden als meerwerk gefactureerd aan
Opdrachtgever.

2. Indien Dream IT geen partij is bij levering van de in het vorige lid bedoelde Diensten, kan Dream IT niet
garanderen dat de wederpartijen bij deze leveringscontracten op enig moment toestaan dat een Dienst
geleverd wordt zoals gewenst door Opdrachtgever. Hetzelfde geldt indien relevante wet- of regelgeving
levering van een Dienst bemoeilijkt of onmogelijk maakt.

Artikel 8. Oplevering en aanvaarding

1. Dream IT zal te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in
haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.

2. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of
af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het
opgeleverde geacht te zijn aanvaard.

3. Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goedof
afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald.
Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een
eerdere fase goedgekeurd zijn.

4. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Dream IT zich inspannen de
reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Dream IT doen door het resultaat te
reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens
een periode van 14 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.

5. Indien Opdrachtgever na de revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, is
Dream IT gerechtigd meerkosten te rekenen voor alle volgende revisies. Dream IT zal bij een revisie
aangeven of bij volgende revisies meerkosten verschuldigd zullen zijn.

6. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen
gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal
Opdrachtgever de daadwerkelijk door Dream IT gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor
het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het
afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Dream IT kan slechts opzeggen na bij een revisie of
motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of
gedeeltelijk afkeurt.

7. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde,
tenzij Dream IT het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval
vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een jaar na beëindiging van
de Overeenkomst om welke reden dan ook.

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

1. Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij in gebruiksrecht krijgt, mits
dat expliciet overeengekomen is.

2. Indien enig recht van intellectueel eigendom op een Werk wordt overgedragen van Dream IT naar
Opdrachtgever, behoudt Dream IT een onbeperkte en eeuwigdurende licentie om het Werk en
onderdelen daarvan te gebruiken in de bedrijfsvoering en uit te leveren aan anderen. Dit doet niets af
aan de plicht van Dream IT om vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever vertrouwelijk te
behandelen.

3. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of
geleverde Diensten of Werken, berusten uitsluitend bij Dream IT of diens licentiegevers.

4. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de
strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal
Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen
of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief
aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

6. Het is Dream IT toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen.
Indien Dream IT door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het
Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 10. Installatie en onderhoud van Werken

1. Indien dit als Dienst overeengekomen is, zal Dream IT de Werken of nader overeen te komen software
of andere data installeren en configureren op door Opdrachtgever aan te wijzen hardware-, software- en
netwerkomgeving. De keuze, aanschaf en beheer van deze hardware-, software- en netwerkomgeving is
uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Dream IT zal aanwijzingen geven
over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet aan de eisen van Dream IT
voldoet, zijn wij gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.

2. Opdrachtgever zal op verzoek van Dream IT medewerkers en hulppersonen van Dream IT alle
benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen
van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot hardware zal alleen plaatsvinden als dit
noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.

3. Indien voor het gebruik van Werken licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze
licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden.
Opdrachtgever vrijwaart Dream IT voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van
de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd
door Dream IT.

4. Indien onderhoud overeengekomen is als Dienst zal Dream IT zich verder inspannen om op verzoek van
Opdrachtgever de Werken aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen.
Dream IT is echter steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als dit naar haar oordeel niet
haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren. Dergelijk
onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen.

5. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan een Werk wenst door te voeren, geschiedt dit geheel
op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging
vooraf aan Dream IT heeft gemeld en wij deze schriftelijk hebben goedgekeurd. Dream IT kan aan deze
goedkeuring voorwaarden verbinden. Dream IT kan in geval van wijzigingen die zonder haar
goedkeuring plaatsvinden, verder onderhoud op het gewijzigde weigeren of met een toeslag op het
uurtarief uitvoeren.

Artikel 11. Wijzigingen aan de Diensten

1. Alle wijzigingen in de Diensten, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat
door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan
extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als
minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

2. Indien Dream IT meer werk moet verrichten dan Dream IT had moeten voorzien ten tijde van de offerte,
of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan hem bij het aangaan van de overeenkomst
bekend was of behoorde te zijn, is Dream IT gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan
Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Dream IT tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd
over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet in de
betrokken meerkosten kan vinden heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het
meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds
uitgevoerd meerwerk.

Artikel 12. Prijzen en betaling

1. Voor een Werk (of fase of onderdeel daarvan) wordt een vaste prijs overeengekomen. Opdrachtgever is
30% verschuldigd bij aanvang van de werkzaamheden en het resterende bedrag op het moment dat het
Werk (of fase of onderdeel) aanvaard is. Aanbetalingen voor een Werk (of fase of onderdeel) zijn
verschuldigd zodra Dream IT meldt dat het werk zal beginnen

2. Dream IT zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een factuur, elektronisch of per post,
sturen naar Opdrachtgever.

3. De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere
betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14
dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is
vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het
openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.

4. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de
betalingstermijn aan Dream IT te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het
overige) wordt opgeschort totdat Dream IT de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van
Dream IT blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste
alsnog te voldoen.

5. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen
rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke
incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt
verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van
Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en ook, indien deze in liquidatie treedt of wordt
ontbonden.

7. Eens per kalenderjaar is Dream IT gerechtigd de gehanteerde tarieven aan te passen op basis van de
dan gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI), waarbij een stijging de 5% nooit mag overschrijden.
Dream IT zal Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van
tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen,
met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

Artikel 13. Geheimhouding

1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar
verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of
wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld
was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen
ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

2. Dream IT mag de kennis die wij hebben opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken
voor andere opdrachten, voorzover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met
verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

3. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden
dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken
op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1. Dream IT is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding,
dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

2. Iedere aansprakelijkheid van Dream IT voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder
onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte
schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van
gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde
omstandigheden.

3. Dream IT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Dream IT is uitgegaan van door
de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

4. In geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen is Dream IT slechts gehouden tot
vergoeding van het geoffreerde bedrag.

5. De aansprakelijkheid van Dream IT wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Dream IT direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke
stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Dream IT ook
na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten,
zodat Dream IT in staat is adequaat te reageren.

6. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet,
de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog,
stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand,
overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Dream IT door zijn eigen leveranciers,
ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de
overeenkomst redelijkerwijs niet van Dream IT kan worden gevergd, zal de uitvoering van de
overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de
overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot
schadevergoeding.

Artikel 15. Duur en opzegging

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten. De
overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of
met goedvinden van beide partijen.

2. Opdrachtgever kan een dienst strekkende tot het ontwikkelen of aanpassen van Werken tussentijds
opzeggen tegen betaling van een afkoopsom gelijk aan de gemaakte uren tegen binnen Dream IT
geldend uurtarief.

3. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Dream IT gerechtigd om per direct
na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te
maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Dream IT is niet verplicht in dat geval
Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

Artikel 16. Wijzigingen in overeenkomst

1. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. Dream
IT is echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit
te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect
zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen
een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.

2. Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Dream IT overwegen of zij de
bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Dream IT zal van deze beslissing
mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien Dream IT bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet
wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat
deze effect zullen krijgen.

3. Dream IT mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze
noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan
Opdrachtgever geen bezwaar maken.

4. Alle wijzigingen in de uitvoering van een Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg
van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als
meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn en als minderwerk wanneer
daardoor minder kosten bestaan.

Artikel 17. Slotbepalingen

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend
recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van
deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement
waarin Dream IT gevestigd is.

2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele
overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen,
waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze
algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van
de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de
ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.

4. De door Dream IT ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek,
behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen
aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is
Dream IT steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een
moeder-, dochter- of zustermaatschappij.

Kamer van Koophandel

Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden.

Download

Download de Algemene Voorwaarden van Dream IT.